Rekrutacja 2023/2024

 

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do Gminnego Przedszkola/oddziału przedszkolnego


POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do klasy I


Szanowni Państwo!

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedzynie
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2023/2024 .

 

Do Gminnego Przedszkola w Cedzynie, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie zwanego dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
         Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola
w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2023 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2022/23 uczęszczały do przedszkola.
       Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2023/2024. Deklarację należy złożyć
w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 13.02.2023 roku.
           Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2023/24 biorą udział dzieci
3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2020-2017), zamieszkałe w gminie Górno.
           Do klasy I Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły po złożeniu przez rodziców Karty Zgłoszenia. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się na Wniosek rodziców, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Postępowania rekrutacyjne przeprowadzą komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektora.


         Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Cedzynie, Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

 

 

 

 

Zarządzenie Wójta Gminy Górno wraz z harmonogramem rekrutacji

pdf

 

 Klauzula informacyjna - rekrutacja

word

 

 

Dokumenty rekrutacyjne przedszkole/oddziały przedszkolne:

Załaczniki:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji


 

 

Dokumenty rekrutacyjne szkoła podstawowa:

 

Załaczniki:

 

 

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu

Zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji