Przejdź do treści

Główne założenia koncepcji pracy szkoły

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Cedzynie na lata 2016-2021

1. Główne założenia Koncepcji Pracy Szkoły

Opracowanie Planu Pracy Szkoły wynika z przeprowadzonej diagnozy i ustalenia dalszych kierunków rozwoju szkoły celem:

 • podtrzymywania mocnych stron pracy szkoły,
 • rozwijania dotychczasowych doświadczeń,
 • rozwijania i wdrażania wniosków z ewaluacji,
 • Podnoszenia wyników nauczania

Koncepcja zakłada poprawę jakości pracy szkoły, systematyczne analizowanie i ocenianie stopnia realizacji stawianych przed szkołą wymagań wynikających z zadań szkoły. Ukierunkowana jest na systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła stwarza na rzecz wszechstronnego rozwoju uczniów. Podmiotem wszelkich oddziaływań jest tu uczeń, który opuszczając szkołę potrafi uczyć się, działać, współpracować; który zgodnie z podstawą programową, reprezentuje zintegrowany system wiedzy, umiejętności i postaw.

Misja szkoły

„Jesteśmy szkołą zapewniającą wszechstronny rozwój ucznia twórczego, wrażliwego, samodzielnego, otwartego na problemy, rozumiejącego zmiany we współczesnym świecie. Chcemy nauczyć go życia w zgodzie z tradycjami, naturą i ludźmi. Działamy w myśl hasła „ Wychowujemy wolnego i samodzielnego człowieka, gotowego pokonać trudy codziennego życia”.

Wizja szkoły Szkoła Podstawowa w Cedzynie to szkoła:

 • nowoczesna, przyjazna , innowacyjna przygotowująca uczniów do samodzielnego funkcjonowania w
 • otaczającym świecie, nastawionych na osiąganie sukcesów,
 • promująca chrześcijański system wartości,
 • pomagająca wszystkim uczniom w pełnym ich rozwoju,
 • prowadząca szeroki zakres działań pozalekcyjnych, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę oraz rozwijają
 • swoje zainteresowania,
 • korzystająca z najnowszych zdobyczy technik informacyjnych i informatycznych,
 • pracująca metodami aktywnymi,
 • wspierająca i rozwijająca współpracę między uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz społecznością lokalną,
 • umożliwiająca wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom,
 • uwzględniająca w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego,
 • zapewniająca dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym budynku szkoły,
 • w której nad rozwojem ucznia czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

Cele koncepcji:

Kierunki i cele rozwoju placówki w latach 2016-2021 w poszczególnych dziedzinach i obszarach jej 

funkcjonowania:

Aspekt programowy:

I. Podnoszenie jakości kształcenia, wychowania i opieki.

 • Utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i unowocześnianie procesu dydaktycznego.
 • Realizacja projektów edukacyjnych,
 • Tworzenie autorskich programów,
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej w praktyce szkolnej.
 • Rozwijanie i pogłębianie uczuć patriotycznych;
 • Tworzenie i wdrażanie programów profilaktycznych,
 • Tworzenie ciekawej oferty edukacyjnej dla ucznia ,

 Opieka i wychowanie

 • Zorganizowanie opieki nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, wielodzietnych i żyjących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Popularyzacja wiedzy i zachowań ekologicznych.
 • Wdrażanie uczniów do zdrowego, bezpiecznego i wolnego od nałogów stylu życia
 • Promowanie zdrowia – podejmowanie działań w ramach szkoły promującej zdrowie.

 Aspekt jakościowy:

 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów,
 • Organizacja czasu wolnego ucznia
 • Diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,
 • Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli

Aspekt organizacyjny:

II. Rozwijanie i doskonalenie współpracy społeczności szkolnej i środowiska zewnętrznego.

Obszar: środowisko lokalne:

 • Stałe polepszanie warunków sprzyjających kontaktom z rodzicami.
 • Rozwijanie i umacnianie współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalenie współpracy z rodzicami
 • Troska o wizerunek w środowisku lokalnym, budowanie tradycji szkoły.

Obszar: zarządzanie:

 • kształtowanie partnerskiego i twórczego współdziałania jako podstawa nowoczesnego zarządzania.

Dziedzina infrastruktury

III. Stałe polepszanie organizacji pracy w szkole, wzbogacanie bazy i jej optymalne wykorzystanie:

 • Zagospodarowywanie pomieszczeń w szkole zgodnie z organizacją zajęć,
 • Usprawnianie organizacji pracy w szkole,
 • Optymalne wykorzystanie bazy szkolnej,
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy.

Uzasadnienie wyboru celów rozwojowych:

Nasza szkoła jest placówką dobrze rozwijającą się, dlatego chcemy, aby nasze działania w dalszym ciągu nastawione były na jej nowoczesność pod względem: metod nauczania, programów edukacyjnych, wyposażenia sal lekcyjnych,

sposobów rozwiązywania problemów. Pragniemy rozwijać zainteresowania naszych uczniów w różnych dziedzinach życia. Troską naszą jest, by uczeń czuł się dobrze i bezpiecznie, by mógł liczyć na pomoc.

Priorytety naszego działania to:

 • Nauka języków obcych
 • Poszerzenie oferty edukacji informatycznej w szkole,
 • Promowanie zdrowia i podejmowanie działań zgodnie z założeniami , „Szkoły promującej zdrowie”
 • Rodzic partnerem w działaniach szkoły,
 • Podnoszenie poziomu kształcenia, których miarą jest ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • Wykorzystywanie metody projektu jako sposobu na rozwijanie kreatywności uczniów,
 • Stała praca nad rozwijaniem systemu odkrywania talentów w szkole,
 • Szkoła przyjazna dla uczniów mających problemy w nauce i zachowaniu,
 • Wdrażanie oceniania kształtującego w szkole.

Ustalenia końcowe:

1. W oparciu o koncepcję pracy szkoły corocznie opracowane są plany pracy oraz plan nadzoru pedagogicznego.

2. Sprawozdanie z realizacji założeń koncepcji dokonuje się w oparciu o realizację planu pracy szkoły w roku szkolnym

2 razy w roku na radzie pedagogicznej.

Koncepcja Pracy Szkoły przyjęta została do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 15.09.2016r.

Facebook