Przejdź do treści

Rekrutacja

Dyrekcja Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Cedzynie
uprzejmie informuje,
o rozpoczęciu rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz klasy I na rok szkolny 2024/2025 .

Do Gminnego Przedszkola w Cedzynie, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie zwanego dalej „przedszkolami” – przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
         Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym w 2024 roku nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/24 uczęszczały do przedszkola.
        Dla dzieci już uczęszczających do przedszkola i chcących kontynuować wychowanie przedszkolne w przyszłym roku szkolnym w przedszkolu, rodzice winni złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025. Deklarację należy złożyć w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. do dnia 12.02.2024 roku.
           Na pozostałe miejsca w przedszkolu przeprowadzone będą postępowania rekrutacyjne.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2024/25 biorą udział dzieci 3-4-5-6 letnie (t.j. urodzone w latach 2021-2018), zamieszkałe w gminie Górno.
           
          Wnioski można pobrać ze strony internetowej Gminnego Przedszkola w Cedzynie, Szkoły Podstawowej im. S. Żeromskiego w Cedzynie lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cedzynie w godzinach 8.00-14.30 w terminie wskazanym w Harmonogramie.

Facebook